Inhuur overheid – ga met elkaar in gesprek

Interview met Rob de Laat, directeur en oprichter van Staffing Management Services

Dit interview is onderdeel van een serie met een tiental genodigden, die ervaringen hebben uitgewisseld tijdens een ronde-tafel conferentie over inhuur door de overheid.

“De overheidsinhuur is een gigantische markt waar we met z’n allen bewuster mee om moeten gaan,” vindt Rob de Laat.

Rob de Laat

“Gemeenten zouden bij hun inhuur de leiding moeten willen nemen. Vaak is niet voldoende duidelijk bij wie het eigenaarschap berust van de inhuur,” zegt Rob de Laat.

Toch ziet hij meer aandacht voor het onderwerp.

“Eind vorig jaar heb ik een bijeenkomst bijgewoond over ‘uitzenden’ op uitnodiging van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. De meeting was georganiseerd in samenwerking met de ABU.
PIANOodesk adviseert de Rijksoverheid bij haar inhuur, schrijft rapporten en rapporteert over marktontwikkelingen.

Ook de Manifestgroep zelfstandige bestuursorganen organiseerde een themadag over inhuur en uitzenden. Hier en daar vindt ook wel inhuuroverleg plaats tussen gemeenten. Er worden ook wel marktontmoetingen tussen leveranciers en overheid georganiseerd, maar dat kan volgens mij nog meer gestimuleerd worden.”

Gesprek nodig
“Het begint allemaal bij de bereidheid om met elkaar te praten: ‘Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe doen wij het? Hoe doen jullie het? Waarom? Waar zijn de knelpunten?’

Inkoop zou niet alleen moeten kijken naar de inhuur van kandidaten, maar ook de organisatie van de flexibele schil moeten willen optimaliseren. Om dat voor elkaar te krijgen, moet HR bij het proces worden betrokken. Omgekeerd kan HR bewust in overleg treden met Inkoop.

Dat gesprek wordt in mijn ogen te weinig gevoerd. Ik zie regelmatig dat de stakeholders van Inkoop, HR en Finance binnen dezelfde organisatie elkaar niet eens kennen. Ze zouden elkaar moeten opzoeken en bevragen: ‘Wat betekent inhuur voor jou? Hoe ligt dat bij mij? Hoe werkt het in de praktijk?’”

Expertise
“Er zijn expertise centra, zoals het EC O&P, dat onderdeel is van het Uitvoeringsorgaan Bedrijfsvoering Rijk. Het biedt tweedelijns expertise voor het personeelsbeleid van het Rijk.

De inhuur voor een aantal ministeries wordt via een marktplaatsWerken voor Nederland geregeld. Ook Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van de inhuur een marktplaats ingericht voor flexkrachten. De ingehuurde medewerkers worden ondergebracht bij brokers.

Via zo’n marktplaats worden met ‘mini-aanbestedingen’ individuele inhuuropdrachten uitgezet onder de geregistreerde leveranciers. In de praktijk zijn dit de grotere marktpartijen, maar ook vele honderden kleinere bemiddelingsbureaus en zzp’ers. Die kunnen allemaal met gelijke informatie op hetzelfde moment meedingen naar de gepubliceerde opdrachten waardoor iedereen gelijke kansen heeft op zo’n opdracht. De overheid krijgt hierdoor kwalitatieve aanbiedingen op basis van cv’s, tegen scherpe uurtarieven.

In mijn ogen zouden de expertise centra van de overheid zich nog veel meer kunnen buigen over het proces van de inhuur, waarbij ook de afstemming op interne mobiliteitstrajecten beter kan worden benut.”

Aanbesteding
“Traditioneel wordt bij aanbestedingen gedacht vanuit de contracten, dus vanuit de inkoop.
Gemeenten en andere overheidsorganisaties verdelen hun inhuur over verschillende ‘kavels’: uitzendkrachten tot en met schaal 8, payroll en verschillende expertisegebieden, zoals inkoopprofessionals, ICT-ers en communicatieprofessionals.

Inhuurmarktplaats
Gemeenten vertalen de regie van de inhuur nog te vaak als ‘het sluiten van een contract met een partij’. Grotere partijen zijn beter geëquipeerd om mee te doen met de complexe aanbestedingstrajecten dan kleinere. Individuele zzp’ers maken al helemaal geen kans. Kleinere partijen krijgen daardoor weinig ruimte. Inhuur moet veel meer gaan over de beste kandidaat, maar aanbesteding gaat over het selecteren van de beste leverancier. Om die reden maak ik mij al jaren sterk voor meer marktwerking. Wanneer met een marktportaal wordt gewerkt kunnen meer partijen deelnemen.

In onze praktijk (Staffing Management Services) bij de gemeente Gouda zijn wij nu bijna drie jaar bezig met een inhuurdesk. Voorheen werd 80% van de inhuur geleverd door de grote uitzendorganisaties. Inmiddels is de inhuur verdeeld over veel meer kleinere, gespecialiseerde en lokale aanbieders en worden er ook rechtstreeks zzp’ers ingehuurd.

De bedoeling van een marktplaats is het op gang brengen van een transparant proces. Als een vraag via een mini-competitie op een marktplaats is uitgezet, kan de krapte in de markt worden opgelost. Wij hebben dat bijvoorbeeld gezien in de zorg, waar een grote vraag was naar anesthesie verpleegkundigen en specialisten. Dankzij de marktplaats werd het aanbod duidelijker en verdween de schaarste.

Resumerend zou ik gemeenten en andere overheidsorganisaties willen adviseren:

  1. Ga met elkaar in gesprek(Inkoop, HR en Finance, lijnmanagement).
  2. Stap uit het keurslijf van de aanbesteding, omdat je daardoor lang vastzit aan de leveranciers die de aanbestedingen hebben gewonnen.
  3. Gebruik minicompetities of een inhuurmarktplaats.
  4. Inhuur omvat de hele keten: de aanbesteding tot en met de gunning en de evaluatie.
  5. Zorg dat je als overheidsorganisatie de regie houdt over de inhuur.
  6. Houd oog voor het zzp-vraagstuk. Hoe geef je zzp’ers, waaronder bijvoorbeeld zelfstandigen uit je eigen gemeente, toegang tot overheidsopdrachten?

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
Foto: Tea Idzenga

VMS onderzoek 2015

E-Staffing
Vanaf 9 april 2015 staat hier het uitgebreide onderzoeksrapport dat we eind 2014-begin 2015 samen met The Flex Academy uit België uitvoerden onder 14 Vendor Management Systemen die momenteel beschikbaar zijn voor Nederland en België. Deelnemers aan dit onderzoek zijn afkomstig uit Europa en de VS. Vorige onderzoeken van ons naar dit soort inhuur-systemen zijn actueel gemaakt en uitgebreid met een aantal buitenlandse en nieuwe aanbieders.

Een van de conclusies is dat de verschillen onderling groot zijn. Er valt dus echt wat te kiezen. In het rapport besteden we dan ook veel aandacht aan hoe je weloverwogen kiest evenals aan de marktontwikkelingen. Ook geven we diverse tips voor de implementatie van dit soort systemen.

Klik hier om het nieuwe onderzoeksrapport

imagenieuwsartikel2

Staffing Management Services genomineerd voor de titel “Intermediair van het jaar 2015”

Staffing Management Services
Staffing Management Services is genomineerd voor de titel “intermediair van het jaar 2015”.
Genomineerde intermediairs worden door zowel inleners, zzp’ers, freelancer en/of interim professionals beoordeeld.
Ze worden beoordeeld op de 12 belangrijkste criteria van ‘goede bemiddeling’.
De beoordelingen worden anoniem verwerkt en resulteren in de top-100 intermediairs.

Stemmen
Wil jij je stem uitbrengen op Staffing Management Services? Dat kan door hier te klikken.

Zzp-bemiddelaar-van-het-jaar badge-370x2681

Handreiking Extern Inhuren

Externe inhuur staat onder druk,

De overheid moet bezuinigen, en die bezuinigingen komen ook terecht bij de inhuur van externen.
Tegelijk roepen de tarieven voor externe inhuur maatschappelijke vragen en weerstand op.
Ook zou het inschakelen van externe adviseurs voor moeilijke en specialistische vraagstukken kunnen zorgen.
Dit kan er toe kunnen leiden dat die uitdagende klussen aan de neus van eigen medewerkers voorbij gaan.

Financiën
Er is veel geld gemoeid met externe inhuur, publieke organisaties besteden nu veelal 15-20%
van de salarissom aan externe inhuur. Binnen de rijksoverheid is echter afgesproken dat een
ministerie in principe niet meer dan 13% van de salarissom aan externe inhuur zou mogen besteden.

Aan de andere kant hechten veel organisaties groot belang aan het inhuren van externen. Externe inhuur
levert bijvoorbeeld expertise die niet structureel vereist is of helpt om een piek in de werkbelasting op te vangen.

externinhuren

Wijzigingen in de Staffing MS organisatie 2015

Geachte relatie,

Allereerst wensen wij u een gelukkig en gezond 2015!

Voor ons is 2014 een uitermate succesvol jaar geweest. Wij zijn in omzet verdubbeld, hebben mooie klanten verwelkomd en onze dienstverlening uitgebreid.
Om u ook in 2015 weer optimaal van dienst te kunnen zijn hebben wij onze structuur, personele bezetting en organisatie daarop aangepast.

Structuur

structuur SMS

Aansturing
Ewout van der Veen heeft besloten om Staffing MS te verlaten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt hij opgevolgd door Debby van Rhoon. Als manager is zij eindverantwoordelijk voor de MSP activiteiten van Staffing MS. De afgelopen 2 jaar bekleedde zij de functie van commercieel manager, daarvoor heeft zij diverse commerciële en managementfuncties vervuld binnen de uitzendbranche.

Wij bedanken Ewout voor zijn bijdrage in de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Wij zijn blij dat Debby de uitdaging aan wil gaan en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Op korte termijn wordt er een afspraak voor nadere kennismaking ingepland. Hierbij kunnen dan tevens uw plannen en doelstellingen met betrekking tot onze dienstverlening worden afgestemd.

Verder hebben wij eind 2014 Simone Tjon Sieuw aangesteld als eindverantwoordelijke voor de Payroll en Broker dienstverlening binnen Staffing MS. Ook zij heeft zeer ruime ervaring in de wereld van flexibele arbeid. Afgelopen periode heeft Simone zichzelf ook al bij verschillende opdrachtgevers geïntroduceerd en hen meegenomen in de mogelijke risico’s, kansen en veranderingen rondom de ‘Wet Flex en Zekerheid’ en de mogelijke invoering van de nieuwe VAR.

Wij wensen Debby en Simone succes in hun nieuwe rol binnen Staffing MS.

Met vriendelijke groet,

Directie Staffing MS,
Rob de Laat en Wouter Waaijenberg

Staffing Management Services B.V.

Heemraadssingel 149
Postbus 61216 | 3002 HE Rotterdam
T: +31 10 7600 900 F +31 10 7600 901
E: info@staffingms.com
www.staffingms.com

Staffing Management Services, Een dienstverlener met idealen. Geïnspireerd om de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en een wereld te creëren waar, de best gekwalificeerde professional altijd in beeld komt en een eerlijke prijs wordt betaald voor opdrachtgever en kandidaat door in te zetten op het volledig transparant maken van vraag naar en aanbod van arbeid.

In deze wereld verdedigt Staffing MS uw belangen!