Diversiteit en inclusief werkgeverschap

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om als grootste onafhankelijke Managed Service Provider van Nederland een inclusieve, gelijkwaardige en veilige omgeving te creëren voor professionals, bij ons op kantoor maar óók bij opdrachtgevers en leveranciers. Hierbij staat een inclusieve cultuur voorop, waar enerzijds ruimte is voor diversiteit en er anderzijds een gevoel van eenheid is.

De arbeidsmarkt voor externe arbeid is in hoge mate divers. Het is daarom van groot belang dat dienstverleners in deze sector een afspiegeling vormen van deze diversiteit. Zeker voor MSP’s die voor hun opdrachtgevers de taak hebben om de markt zo breed mogelijk te ontsluiten. Daar zijn mensen voor nodig die in contact staan met deze arbeidsmarkt en goed begrijpen welke benadering, welke communicatievormen, welk taalgebruik, bij welke doelgroep de beste participatie opleveren. ‘It takes one, to know one‘. Om te voorkomen dat potentieel verloren gaat en talent onvoldoende benut wordt, heeft Staffing MS beleid ingevoerd ten aanzien van arbeidsvermogen, gender, culturele diversiteit, leeftijd en LHBTI+. Wij hanteren hiervoor een brede, integrale benadering waar wij onze drie belangengroepen bij betrekken: opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers, en onze eigen collega’s.

Diverse en inclusieve werkomgeving
Kijkend naar onze interne populatie hebben wij er de afgelopen jaren onder andere voor gezorgd dat zowel de ‘man/vrouw-verdeling’ als de ‘ouder/jonger dan 35 verhouding’ nagenoeg gelijk is en we mannen en vrouwen met dezelfde functie gelijk betalen. Maar diversiteit draait niet enkel om het creëren van een goede verhouding wat betreft gender of leeftijd. Het realiseren van een diverse en inclusieve werkomgeving verlangt blijvende oplettendheid en daadkracht, zodat het niet slechts toverwoorden zijn die goed klinken in MVO-beleid.

Om te borgen dat onze aanpak ook daadwerkelijk resulteert in een divers aanbod van externe professionals, monitoren wij ook de man-vrouw verdeling in onze externe populatie. Opvallend genoeg bestaat de IT-sector nationaal gezien voor 10% uit vrouwen, terwijl onze externe populatie, waar het merendeel van werkzaam is binnen de IT, voor ruim 30% bestaat uit vrouwen. Daar zijn wij trots op en wij werken er dan ook hard voor om dit percentage als absolute ondergrens te blijven aanhouden.

De best passende kandidaat
Voorop in onze dienstverlening staat dat wij voor onze opdrachtgevers altijd op zoek gaan naar de best passende kandidaat. Juist in een schaarse markt is het van belang dat het arbeidspotentieel van onze samenleving optimaal wordt benut, ongeacht de verschillen qua leeftijd, etniciteit, geslacht maar ook in waarden, normen en overtuigingen. Een combinatie van verschillen leidt namelijk tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte en helderheid en tot duurzame inzetbaarheid. Het komt echter voor dat het eigen perspectief van de recruiter de werving en selectie beïnvloedt. Daarom is er blijvende aandacht voor onbewuste vooroordelen en voorkeuren vanuit de recruiters en inhurende managers om open te blijven staan voor diverse perspectieven.

Samenwerkingen
Daarnaast hebben wij samenwerkingen met leveranciers, diversiteitspartners en opdrachtgevers, gericht op de diversiteit van externe medewerkers. Diversiteit en inclusie vallen of staan met wat we met elkaar bereid zijn ervan te maken. Het vereist commitment vanaf de top, verankering in de bedrijfsvoering en bewustzijn onder de medewerkers. Wij dagen graag iedereen uit om samen met ons gezamenlijk een bijdrage te leveren tegen de kansen-ongelijkheid in de samenleving en dit actief te bestrijden. 

Statement of Work module: a proven solution

Als premium partner van Nétive zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Statement of Work (SoW) en hebben wij de SoW-module als eerste Managed Service Provider van Nederland bij een van onze opdrachtgevers gerealiseerd. Door de succesvolle adaptatie is er meer grip op de totale kosten van arbeid – ongeacht het type contract – en men geheel ontzorgd is op het gebied van compliancy.

Onze ervaring is dat het professioneel beheren van projectmatige inhuur gebaat is bij een laagdrempelige SoW-aanpak, die door een natuurlijke uitbreiding meegroeit met de ambities van de opdrachtgever. Wij adviseren vooraf af te spreken de SoW-module enkel uit te breiden indien uit de evaluatie blijkt dat het tevredenheidscijfer naar wens is. Deze evaluatie zien wij als een belangrijke voorwaarde: enkel wanneer de voorgaande module naar tevredenheid is afgerond en geëvalueerd, breiden wij de module uit.

Proven solutions

De geïntegreerde oplossing bestaat uit twee onderdelen: Worker Management en Project Tracking. Op het gebied van Worker Management hebben wij onze ervaring opgedaan bij onder andere een pensioenuitvoeringsorganisatie. Bij hen draait de SoW-module sinds 2020 succesvol mee in de bedrijfsvoering. De verschillende activiteiten op het gebied van onboarding, zoals duidelijke communicatie over de veiligheidseisen en een pre-employment screening, zijn de voornaamste drijfveren om van de SoW-module gebruik te maken.

Project Tracking is een relatief nieuw onderdeel binnen de SoW-dienstverlening van een VMS/MSP. Wij zijn er dan ook trots op dat wij op basis van de goede samenwerking tussen Staffing MS en Nétive, als eerste van Nederland Project Tracking realiseerden in 2020. Sindsdien hebben wij twee grote projecten succesvol afgerond. Binnen deze projecten is Staffing MS verantwoordelijk voor het koppelen van resources aan het project, zodat de voortgang wordt gemonitord en de kosten overzichtelijk bijgehouden. Zo sturen wij namens opdrachtgever na het van behalen van een mijlpaal, de factuur uit naar de leverancier. Deze krijgt 3 dagen om hierop te reageren. Als alles in orde is zorgen wij voor de overdracht van het geld. Dit systeem van ‘reversed billing’ zorgt voor een vlot proces en een snelle betaling.

Meer weten?

Heb vragen over de voordelen van de SoW-module voor jou als opdrachtgever? Lees hier een eerder ZiPconomy-interview met Paul Oldenburg (Staffing MS) of neem gerust contact met ons op.

De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van uitmaakt – en ONL voor Ondernemers de heterogeniteit en diversiteit van de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht. Het doel: een positieve bijdrage leveren aan een rationeel en feitelijk debat en het politieke debat over de arbeidsmarkt naar een hoger niveau tillen. De informatie in het rapport biedt een mooie basis om met beleidsmakers en politici in gesprek te gaan over de inrichting van de arbeidsmarkt.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn als volgt:

 • Het aantal bewuste, hoogopgeleide zzp’ers groeit. In 2010 lag het percentage hoogopgeleide zzp’ers op 39% van het totaal aantal zzp’ers. In 2021 is dit percentage toegenomen tot ruim 48%.
 • Het percentage laagopgeleide zzp’ers daalt al jaren. In 2015 was dit 19% van het geheel, in 2021 is dat aandeel gedaald naar 15%.
 • Slechts 7% van de totale zzp-populatie noemt zich ‘gedwongen zzp’er’.
 • De spreiding van welvaart is onder zzp’ers groter dan bij werknemers. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (jaarinkomen lager dan 20.000 euro) als de hogere inkomensklassen (jaarinkomen hoger dan 50.000 euro).
 • De samenstelling van de zzp-populatie in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Het percentage zzp’ers dat eigen arbeid verkoopt stijgt al jaren ten opzichte van het percentage zzp’ers dat producten verkoopt.

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn samengebracht in onderstaande infographic. Het gehele rapport ‘De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.’ is gratis te downloaden op headfirst.group.

infographic

Talent Monitor: hyperschaarste op de arbeidsmarkt

De krantenkoppen liegen er niet om: de arbeidsmarkt is maximaal overspannen. Dat is voor vast personeel niets nieuws. Organisaties hebben zich een tijd lang de luxe kunnen veroorloven om het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij. Voor het eerst in de geschiedenis heerst ook op de flexibele arbeidsmarkt op alle fronten schaarste. 

Stel jezelf ook eens de vraag: is de contractvorm nog relevant? De huidige schaarste dwingt organisaties op een integrale manier te kijken naar de gehele arbeidspopulatie (vast, flexibel en ‘statement of work’). Waar TTM en schaarste op dit moment hand in hand gaan, een mooie brug om – na de eerste editie van de Talent Monitor in het thema ‘Total Talent Management’ – de tweede editie volledig in het teken van ‘schaarste’ te zetten. We duiken in deze trend en geven unieke inzichten op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group. 

De belangrijkste constateringen van 2021 editie 2 zijn: 

 • Het aandeel actieve opdrachtzoekers onder zzp’ers is de laatste twee kwartalen 26% en 30%, wat betekent dat bijna driekwart niet tot nauwelijks op zoek is naar een nieuwe opdracht. 
 • Opdrachten voor hoogopgeleide professionals ontvangen vijf keer minder aanbiedingen. 
 • Waar in kwartaal 2 nog 71% van de hoogopgeleide en 58% van de laagopgeleide zzp’ers minder betaalde opdrachten had door corona, is dat in het derde kwartaal van 2021 nog maar 27% (hoogopgeleid) en 47%(laagopgeleid). 
 • Sourcingsdruk op zelfstandigen naar nieuw record: bijna 7 van de 10 zzp’ers wordt minimaal 1 keer per kwartaal benaderd voor een opdracht. 
 • Tarieven van hoogopgeleide zzp’ers stijgen van jaar op jaar tussen 3,5 – 7%. Deze stijging lijkt vooral in de laatste kwartalen te versnellen. 
 • Detacheerders reageren met werven van nieuw personeel: 47% stijging in aantal vacatures tussen kwartaal 3 2020 en kwartaal 3 2021. 

Download de Talent Monitor ‘Hyperschaarste op de arbeidsmarkt’ hier. 

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van uitmaakt- stellen elk kwartaal op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm. ISCO is een internationale classificatie van beroepen op basis van overeenstemming in het niveau en de specialisatie van de vaardigheden die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. 

Talent monitor